วิเคราะห์โครงสร้างอาคารพัก 3 ชั้น

ออกแบบ และ วิเคราะห์โครงสร้าง

บริการออกแบบ วิเคราะห์โครงสร้าง พร้อมเขียนแบบ เพื่อก่อสรา้งและขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดย สามัญสถาปนิก สามัญวิศวกร ในทุกสาขา 

ดูรายละเอียด
ก่อสร้างบันได

ควบคุม และให้คำแนะนำเรื่องงานก่อสร้าง

บริการให้คำแนะนำ ควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับเจ้าของอาคารที่มีความต้องการที่จะมีอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นของตัวเอง โดย สามัญสถาปนิก สามัญวิศวกร ในทุกสาขา 

ดูรายละเอียด
เสริมกำลังรับเครื่อง MRI

เสริมกำลังโครงสร้างรับเครื่องจักรหนัก

ออกแบบงานเสริมกำลังโครงสร้าง เนื่องจากโครงสร้างเดิมไม่ได้ออกแบบไว้ให้รับเครื่องจักหนัก เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ (MRI, CT Scan) หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการกับเรา

คำแนะนำคุณภาพ

ได้รับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมาอย่างยาวนาน

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการกับเรา

การออกแบบที่ดี

เราออกแบบด้วยวิชาชีพเฉพาะ เหมาะสมกับผู้ใช้งานอาคาร สร้างได้จริง ตรงกับความต้องการอยู่แล้วสบาย

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการกับเรา

ประหยัด คุ้มค่า

เราคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า ประหยัด สามารถควบคุมงบประมาณให้อยู่ในวงเงินตามที่เจ้าของอาคารวางแผนไว้